Obavještenje o uvidu u Geodetski elaborat o utvrđivanju granica vodnog dobra rijeke Jale i prestanak pripadnosti čestica javnom vodnom dobru

7. Jula 2021.

Na osnovu člana 5a. stav 2. Pravilnika o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 26/09 i 65/20), i zahtjeva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona broj 04/1-13-21-44118/20 od 28.06.2021. godine, Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzla, daje slijedeće

OBAVJEŠTENJE o uvidu u Geodetski elaborat o utvrđivanju granica vodnog dobra rijeke Jale i prestanak pripadnosti čestica javnom vodnom dobru

– za parcele po novom i starom premjeru označene kao k.č. broj 1501/1 i 1515/7 KO Tuzla IV i dio k.č. broj 1498/1, a koja dijelom odgovara parceli starog premjera označena kao k.č. broj 226/4 KO SP_Husino

Ovim putem obavještavamo zainteresovanu javnost da mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat o utvrđivanju granica vodnog dobra rijeke Jale i prestanak pripadnosti čestica javnom vodnom dobru, urađen od strane pravnog lica GEOTIM d.o.o. Tuzla, maja 2021. godine.

Geodetski elaborat o utvrđivanju granica vodnog dobra rijeke Jale i prestanak pripadnosti čestica javnom dobru možete preuzeti na sljedećem linku:

Geodetski elaborat o utvrđivanju granica vodnog dobra rijeke Jale i prestanak pripadnosti čestica javnom dobru

Javni uvid ostaje otvoren 30 dana od dana objave obavještenja.

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzla