Poziv za dostavu komentara na Plan upravljanja okolišem i društvenim aspektima i na Skraćeni akcioni plan preseljenja za projekat izgradnje trake za spora vozila na magistralnoj cesti M18, dionica Banj Brdo-Simin Han

19. Oktobra 2021.

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike grada Tuzla i naselja koja gravitiraju području namjeravane izgradnje trake za spora vozila na dionici Banj Brdo-Simin Han, da dostave komentare na nacrt Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima i na nacrt Skraćenog akcionog plana preseljenja za projekat izgradnje trake za spora vozila na magistralnoj cesti M18, dionica Banj Brdo-Simin Han.

Dokumenti su izrađeni za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema Operativnim politikama Svjetske banke. Nacrti dokumenata se nalaze u prilogu ovog poziva a mogu se  pronaći i  na službenoj stranici JP Ceste FBiH: www.jpcfbih.ba

Komentari se mogu dostaviti do 4.11.2021. godine na e-mail adresu: pimt@jpcfbih.ba ili putem telefona, na broj: 033 563 519, s ciljem uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenata.

Plan upravljanja okolišem i socijalnim aspektima za projekat izgradnje trake za spora vozila na magistralnoj cesti M18, dionica Banj Brdo-Simin Han

Skraćeni Akcioni plan preseljenja za projekat izgrdanje trake za spora vozila na dionici Banj Brdo-Simin Han (M18)