Utvrđen Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za oslobađanje plaćanja participacije za boravak djece u JU za predškolski i odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla

28. Aprila 2020.

Utvrđen Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za oslobađanje plaćanja participacije za boravak djece u JU za predškolski i odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla

U utorak, 28.4.2020. godine, održana je 72. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle.
Između ostalog, razmatrana je i problematika rada JU „Naše dijete“, u uslovima pandemije. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i naredbu Federalnog štaba civilne zaštite kojom je obustavljen rad predškolskih ustanova, Upravni odbor JU „Naše dijete“ je donio Odluku o oslobađanju od obaveze plaćanja iznosa participacije za boravak djece od strane korisnika usluga, počev od 12.3.2020. godine, kada je obustavljen rad ustanove. Gradonačelnik Jasmin Imamović podržao je Odluku Upravnog odbora, ne samo iz razloga što korisnici nisu koristili usluge obdaništa, nego i kao vid ekonomske i socijalne podrške korisnicima koji su, najvećim dijelom, pogođeni posljedicama pandemije. Oslobađanjem obaveze korisnika usluga od plaćanja participacije, nedostajuća sredstva za plaće uposlenika obdaništa i rad ustanove će biti obezbjeđena iz Budžeta Grada Tuzle. Prijedlog je upućen Gradskom vijeću da, kao osnivač, da saglasnost na predloženu Odluku.
Ovo je još jedna mjera Grada Tuzle u cilju ublažavanja socijalnih i ekonomskih posljedica pandemije korona virusa. Podsjećamo da je, na prijedlog gradonačelnika, Gradskog vijeće Tuzla, na sjednici održanoj 2.4.2020. usvojilo Odluku o privremenom oslobađanju zakupnine za poslovne prostorije koje Grad Tuzla izdaje u zakup. Tom Odlukom su zakupci poslovnih prostora u vlasništvu Grada Tuzle, a kojima je naredbama FŠCZ privremeno obustavljeno obavljanje djelatnosti, kao i udruženja građana/fondacije, oslobođeni plaćanja zakupa za mjesec mart u visini od 50% zakupnine, a za mjesec april i sve do isteka roka od 60 dana od prestanka stanja nesreće, oslobođeni su u cjelosti.
Gradsko vijeće je na aprilskoj sjednici, na prijedlog gradonačelnika, donijelo i Odluku o privremenom oslobađanju obaveze plaćanje naknade za zauzimanje javnih površina, komunalne naknade i obaveze plaćanja zakupnine za korištenje prostora u evidenciji MZ. Ovom Odlukom oslobođena su sva pravna i fizička lica plaćanja komunalne naknade za period 1.1. – 31.12.2020. godine, korisnici javnih površina (fizička i pravna lica) kojima je naredbama FŠCZ zabranjen rad, oslobođeni su plaćanja naknade za zauzimanje javnih površina u svrhu postavljanja ljetne bašte i reklama, a korisnici poslovnih prostorija u evidenciji MZ, kojima je naredbom FŠCZ zabranjeno obavljanje djelatnosti, oslobođeni su plaćanja zakupnine počev od 18.3.2020. pa sve do isteka roka od 60 dana od dana ukidanja zabrane obavljanja djelatnosti, dok su korisnici taksi stajališta oslobođeni plaćanja naknade za korištenje taksi stajališta, počev od 22.3.2020. sve do stupanja na snagu odluke kojom se utvrđuje prestanak stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa na području grada Tuzle.

GRAD TUZLA