Stručna služba za poslove Gradonačelnika

Stručna služba za poslove Gradonačelnika Nadležnosti

Rukovodilac Službe
prof. soc. Svjetlana Kakeš

Adresa ZAVNOBiH-a br. 11
Telefon 035/307-306
Fax 035/307-311
e-mail svjetlanak@tuzla.ba

Stručna služba za poslove Gradonačelnika obavlja stručne, savjetničke, administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe Gradonačelnika i pomaže Gradonačelniku u koordinaciji i usmjeravanju rada gradskih organa uprave i stručnih službi Grada Tuzle, i to:

– izrada strateških ciljeva i politika gradske administracije i praćenje njihovog izvršenja; -pripremanje nacrta i  prijedloga propisa i drugih akata iz nadležnosti Gradonačelnika
 – poslovi vezani za razmatranje prijedloga akata upućenih Gradonačelniku i davanje mišljenja u pogledu njihove usklađenosti sa ustavom, zakonom i drugim propisima;
 – poslovi vezani za sazivanje i održavanje sjednica Kolegija Gradonačelnika (u daljem tekstu: Kolegij) i sastanaka šefova gradskih službi za upravu i praćenje realizacije odluka i zaključaka Kolegija i sastanaka ;
– sačinjavanje stručnih analiza i priprema izvještaja i informacija za potrebe Gradonačelnika;
-studijsko-analitički poslovi i informisanje javnosti;
– normativno-pravni poslovi za potrebe Gradonačelnika;
– savjetnički poslovi iz nadležnosti Grada;
 – poslovi vezani za ostvarivanje saradnje i realizaciju projekata sa inostranim subjektima, nevladinim organizacijama i organima i institucijama Evropske unije;
– protokolarni poslovi za potrebe Grada Tuzle;
– poslovi vezani za organizaciju i protokol manifestacija, koje organizira Grad Tuzla;
– uspostavljanje i održavanje informacionog sistema i drugi poslovi iz oblasti informatike;
– upravljanje ljudskim resursima, normativno-pravni poslovi iz oblasti rada i radnih odnosa i vođenje evidencije i čuvanjedokumentacije uposlenih;
– poslovi interne kontrole.