^

Grad Tuzla

Sve objavljeno

Grad Tuzla

Grad Tuzla

Grad, kao jedinica lokalne samouprave, je samostalna u odlučivanju i vršenju poslova iz samoupravnog djelokruga a u skladu sa federalnim zakonom, odnosno kantonalnim zakonom i Statutom Grada. Grad u...

Više

Nagrade i priznanja

Općina/Grad Tuzla i Načelnik Općine/Gradonačelnik dobitnici su mnogobrojnih domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima treba izdvojiti: - 2005. godine, nagrada «Kraljica Katarina» za Slano jezero...

Više