Grad Tuzla

19. Novembra 2014.

Grad, kao jedinica lokalne samouprave, je samostalna u odlučivanju i vršenju poslova iz samoupravnog djelokruga a u skladu sa federalnim zakonom, odnosno kantonalnim zakonom i Statutom Grada.

Grad u okviru svog samoupravnog djelokruga:
– osigurava uslove za poštivanje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa Ustavom, zakonima i Statutom Grada,
– osigurava lokalne potrebe stanovništva iz oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, kulturi, fizičkoj kulturi i sportu, ako zakonima nije drugačije određeno,
– provodi propise iz oblasti prostornog planiranja, kad je to propisano zakonima,
– osigurava provođenje poreske politike i potrebna finansijska sredstva za funkcionisanje Grada, u skladu sa federalnim i kantonalnim propisima,
– osigurava uspostavljanje i održavanje premjera i katastra nekretnina, ako zakonima nije drugačije određeno,
– upravlja gradskom imovinom,
– obavlja komunalne i druge uslužne djelatnosti i stara se o izgradnji, održavanju i korištenju lokalnih puteva, ulica, mostova i drugih objekata lokalne infrastrukture od interesa za Grad,
– osigurava lokalne potrebe stanovništva u oblasti rada i zapošljavanja i socijalne politike, ako zakonima nije drugačije određeno,
– vodi brigu o turističkim resursima Grada i o zaštiti životinja i bilja,
– osigurava korištenje i upravljanje lokalnim građevinskim zemljištem, u skladu sa zakonima i propisima,
– osigurava zaštitu i uređenje čovjekove okoline, u skladu sa zakonima,
– upravlja dobrima od općeg interesa, ako zakonima nije drugačije određeno,
– organizuje zaštitu od požara u skladu sa zakonima,
– osigurava uslove za rad i postojanje lokalnih radio i TV stanica, u skladu sa zakonima,
– osigurava vođenje evidencije o ličnim stanjima građana (matične evidencije) i biračkih spiskova, u skladu sa zakonima,
– obavlja upravne poslove iz djelokruga Grada,
– osniva javne ustanove i druga pravna lica, u skladu sa zakonima, radi ostvarivanja određenih privrednih, društvenih, komunalnih i drugih socijalnih interesa i potreba stanovništva,
– osigurava izvršavanje i drugih poslova u skladu sa zakonima.

Obavljanje pojedinih poslova iz samupravnog djelokruga Grada može se, u skladu sa zakonima, povjeriti ustanovama, preduzećima i drugim pravnim licima. Odluku o povjeravanju poslova donosi Gradsko vijeće.

Gradsku vlast čine:
– Gradsko vijeće (zastupničko-normativno tijelo) i
– Gradonačelnik i službe za upravu (izvršna tijela).

Gradske službe za upravu i djelokrug njihovog rada
Za obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, kao i poslova prenesenih Gradu od strane kantonalnih i federalnih vlasti, osnivaju se gradske službe za upravu, u skladu sa Zakonom.
Za obavljanje određenih stručnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Gradskog vijeća, Gradonačelnika, organa uprave i upravnih organizacija mogu se osnivati stručne, tehničke i druge zajedničke ili samostalne službe ili druga tijela.
Gradonačelnik posebnom odlukom osniva službe iz prethodnog stava za svoje potrebe i potrebe organa uprave i upravnih organizacija.
Gradsko vijeće posebnom odlukom osniva službe za svoje potrebe.
U gradskim službama za upravu u ravnopravnoj upotrebi kao službeni jezici su: bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik.
U postupcima pred gradskim službama za upravu građani se mogu služiti i drugim jezicima ukoliko ne poznaju ni jedan od službenih jezika iz prethodnog stava, pri čemu im se osigurava prevodilac.
Službena pisma u gradskim službama za upravu su latinica i ćirilica.
Gradske službe za upravu u skladu sa zakonima i Statutom Grada, neposredno obavaljaju sljedeće upravne i druge stručne poslove:
– izvršavaju gradske propise i druge opće akte iz samoupravnog djelokruga Grada,
– izvršavaju zakone, propise i opće akte, prate stanje i provode utvrđenu politiku u oblastima iz njihove nadležnosti u skladu sa važećim federalnim i kantonalnim zakonima i propisima,
– rješavaju u pravnom postupku o pravima, obavezama i pravnim interesima građana i pravnih osoba iz samoupravnog djelokruga Grada,
– obavljaju nadzor nad djelatnošću javnih preduzeća i ustanova koje obavljaju poslove na osnovu javnih oblasti utvrđenih propisima Grada,
– daju inicijativu za rješavanje određenih pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,
– pripremaju nacrte gradskih propisa i drugih općih akata, iz svoje nadležnosti,
– obavljaju i druge poslove određene Statutom i gradskim propisima.
Rad gradskih službi za upravu je javan. Gradske službe za upravu samostalno obavljaju poslove iz svoje nadležnosti, a za svoj rad odgovorne su Gradskom vijeću i Gradonačelniku.