Objavljen Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija

18. Maja 2022.

Na osnovu člana 3. Odluke o raspisivanju Javnog oglasa o davanju u zakup poslovnih prostorija (“Službeni glasnik Grada Tuzla”, broj 04/22) Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzla objavljuje:

JAVNI OGLAS o davanju u zakup poslovnih prostorija

Pravo učešća na ovom Oglasu imaju sva fizička lica – građani i registrovana pravna  i fizička lica.

Prijava za učešće na Javnom oglasu podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati sljedeće:

  1. za fizička lica – građane: ime i prezime, JMBG, broj lične karte, adresa stanovanja, broj telefona, naznaka poslovnog prostora za koji se prijavljuje, iznos ponuđene mjesečne zakupnine bez PDV-a, djelatnost koja će se obavljati u poslovnoj prostoriji, te potpis podnosioca prijave,
  2. za registrovana fizička i pravna lica: naziv, sjedište, ID,  PDV broj (ukoliko je obveznik), broj telefona, naznaka poslovnog prostora za koji se prijavljuje, iznos ponuđene mjesečne  zakupnine bez PDV-a, djelatnost koja će se obavljati u poslovnoj prostoriji, te potpis ovlaštenog lica sa pečatom.

Kompletan tekst Javnog oglasa možete preuzeti na sljedećem linku:

JAVNI OGLAS o davanju u zakup poslovnih prostorija