Služba za budžet i finansije

Služba za budžet i finansijeNadležnostiBudžet za 2021. godinuBudžetski kalendar za 2021. godinuBudžet za 2020. godinuBudžetski kalendar za 2020. godinuBudžet za 2019. godinuBudžetski kalendar za 2019. godinuBudžet za 2018. godinuBudžetski kalendar Grada Tuzla za 2018. godinuBudžet za 2017. godinuBudžetski kalendar Grada Tuzla za 2017. godinuBudžet za 2016. godinuPlan nabavki Grada Tuzla za 2016. godinuBudžetski kalendar Grada Tuzla za 2016. godinuBudžet za 2015. godinuSpisak javnih preduzeća koja imaju obavezu izvještavanjaPlan nabavki Grada Tuzla za 2015. godinuBudžetski kalendar Grada Tuzla za 2015. godinuBudžet za 2014. godinuBudžet za 2013. godinuBudžet za 2012. godinuBudžet za 2011. godinuBudžet za 2010. godinuDokumenti okvirnog budžeta Grada Tuzla
Pomoćnik gradonačelnika za Službu za budžet i finansije

dipl.ecc. Suada Isaković

Adresa ZAVNOBiH-a br. 11
Telefon 035/307-360
Fax 035/307-361
e-mail suadai@tuzla.ba

–  prati stanje, provodi utvrđenu politiku, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata  u oblasti budžeta, finansija, računovodstva i javnih nabavki i ostalih djelatnosti iz okvira svoje nadležnosti utvrđene Zakonom;
–  izrađuje nacrte propisa i drugih općih akata iz oblasti za koju je nadležna;
–  rješava u upravnim stvarima iz okvira svoje nadležnosti, vodi propisanu službenu evidenciju i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evedencija;
–  priprema nacrte budžeta Grada, godišnjeg obračuna budžeta Grada, odluka o   privremenom finansiranju potreba budžeta Grada, odluka o rebalansu budžeta i drugih propisa i općih akata iz oblasti budžeta i finansija;
–   koordinira poslove u vezi sa formiranjem i korištenjem sredstava budžeta Grada i vođenje knjigovodstvenih poslova budžeta Grada i posebnih namjenskih sredstava u okviru ovog organa;
–  obavlja sve poslove vezane za izvršenje budžeta Grada, obavlja sve poslove vezane za vođenje knjigovodstvenih obaveza Grada po osnovu kredita i prijelaznih računa na koje se uplaćuju prihodi, koji po osnovu zakona i drugih propisa pripadaju Gradu;
–  vrši nadzor nad izradom finansijskih planova i prati njihovo izvršenje;
–  obavlja poslove finansijskog i materijalnog knjigovodstva, knjigovodstva kupaca i dobavljača organa uprave, Gradskog pravobranilaštva i njihovih posebnih namjena, obračuna plaća i drugih ličnih primanja radnika, poslova ekonomata organa uprave, blagajne i likvidature organa uprave i budžeta Grada Tuzla;
–  prati stanje u okviru ukupnog finansijskog poslovanja organa uprave i posebnih namjena, pripremanje finansijskih planova organa uprave i posebnih namjena, izrada periodičnih obračuna i završnih računa i drugih obračuna, kao i informacija o realizaciji sredstava predviđenih finansijskim planovima;
–  organizuje, provodi i nadzire obavljanje poslova javnih nabavki u skladu sa Zakonom, propisima Gradskog vijeća i propisima Gradonačelnika;
– obavlja druge poslove u okviru Zakonom i drugim propisima utvrđenog djelokruga rada.

Dokument okvirnog budžeta Grada Tuzla za period 2020. – 2022. godina (tekstualni)Dokument okvirnog budžeta Grada Tuzla za period 2020. – 2022. godina (tabelarni prilog)

Dokument okvirnog budžeta Grada Tuzla za period 2019. – 2021. godina (tekstualni)
Dokument okvirnog budžeta Grada Tuzla za period 2019. – 2021. godina (tabelarni prilog)

Dokument okvirnog budžeta Grada Tuzla za period 2018. – 2020. godina (tekstualni)
Dokument okvirnog budžeta Grada Tuzla za period 2018. – 2020. godina (tabelarni prilog)

Dokument okvirnog budžeta Grada Tuzla za period 2016. – 2018. godina (tekstualni)
Dokument okvirnog budžeta Grada Tuzla za period 2016. – 2018. godina (tabelarni prilog)
Budžet za 2015. godinu
Budžet za 2014.godinu
Budžet za 2013. godinu
Budžet za 2012 godinu
Dokument okvirnog budžeta općine Tuzla za  2015-2017
Dokument okvirnog budžeta Općina Tuzla, 2015-2017. – tabelarni prilog (konačni)
Dokument okvirnog budžeta Općine Tuzla za period 2014. – 2016. godina
Tabelarni pregled prihoda sa indikativnim gornjim granicama rashode Općine Tuzla za period 2014. – 2016. godina
Budžet za 2011 godinu
Budžet za 2010 godinu
Budžet za 2009 godinu

– Budžet Grada Tuzla za period 01.01. – 31.12.2020. godine – REBALANS IV

– Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. – 31.12.2020. godine – REBALANS IV

– Budžet Grada Tuzla za period 01.01. – 31.12.2020. godine – REBALANS III

– Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. – 31.12.2020. godine – REBALANS III 

-Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.03.2020. godine

-Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-30.06.2020. godine

Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-30.09.2020.godine.

-Budžet Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2020. godine-REBALANS II

-Obrazloženje za REBALANS II

-Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2020. godine-REBALANS II

-Budžet Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2020. godine-REBALANS I

-Obrazloženje za REBALANS I

-Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2020. godine-REBALANS I

– Budžet Grada Tuzla za period 01.01. do 31.12.2020. godine

– Obrazloženje Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu

– Odluka o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu

– Nacrt Budžeta Grada Tuzla za period od 01.01. do 31.12.2020. godine
– Obrazloženje Nacrta Budžeta Grada Tuzla za period od 01.01. do 31.12.2019. godine

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu
Odluka o načinu provođenja javne rasprave

Odluka o izvršavanju budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu

Oznake: budžet, finansije, služba, za,

Related Articles