Služba za opću upravu i zajedničke poslove

Služba za opću upravu i zajedničke poslove NadležnostiVodič o pristupu informacijama

Pomoćnik gradonačelnika za Službu za opću upravu i zajedničke poslove

dipl. pravnik Siniša Mihajlović

Adresa ZAVNOBiH-a br. 11
Telefon 035/307-320
Fax 035/307-321
e-mail opcauprava@tuzla.ba

–          prati stanje, provodi utvrđenu politiku; izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata  iz oblasti opće uprave i zajedničkih poslova i drugih djelatnosti iz okvira svoje nadležnosti utvrđene Zakonom:

–          rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane službene evidencije, te izdaje uvjerenja o činjenicama iz navedenih evidencija,

–         obavlja poslove organizacije uprave, poslove matičara, evidencije državljana i općeg biračkog spiska i ovjera potpisa, rukopisa i prepisa,

–          organizuje i koordinira rad mjesnih ureda i prijemne kancelarije,

–          vrši poslove pružanja pravne pomoći,

–          obavlja poslove pisarnice i arhive,

–     obavlja poslove fizičkog obezbjeđenja objekata i imovine Grada Tuzla;

–     obavlja poslove tehničkog i tekućeg održavanje objekata u vlasništvu GradaTuzla;

–    obavlja poslove prijevoza za službene potrebe, održavanje voznog parka i opsluživanje parking prostora objekata Grada Tuzla;

–    obavlja poslove održavanja čistoće u radnim i drugim prostorijama;

–    obavlja recepcionerske poslove prijema i upućivanja stranaka;

–    obavlja druge poslove, koji joj se stave u zadatak i koji se u skladu sa Zakonom ili propisom donesenim na
osnovu Zakona, trebaju obavljati za potrebe Gradskog vijeća,  Gradonačelnika, gradskih službi za
upravu, stručnih i drugih službi.