Služba za opću upravu i zajedničke poslove

Služba za opću upravu i zajedničke poslove NadležnostiVodič o pristupu informacijamaPrijava novorođene djeceUpis u MKR djece rođene u inostranstvuPrijava za sklapanje braka državljana BiHPrijava za sklapanje braka sa stranim državljaninomUpis u matičnu knjigu vjenčanih braka sklopljenog u inostranstvuUpis činjenice smrtiNaknadni upis u MKU BIH državljana koji su umrli u inostranstvuOvjera i legalizacija potpisa

Pomoćnik gradonačelnika za Službu za opću upravu i zajedničke poslove

Asja Kravić, dipl. pravnik

Adresa ZAVNOBiH-a br. 11
Telefon 035/307-320
Fax 035/307-321
e-mail opcauprava@tuzla.ba

Služba za opću upravu i zajedničke poslove:

– prati stanje, provodi utvrđenu politiku, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti opće uprave, matičnih knjiga i zajedničkih poslova i drugih djelatnosti iz okvira svoje nadležnosti utvrđene zakonom,

– obavlja poslove organizacije uprave, poslove vođenja matičnih knjiga i općeg biračkog spiska te ovjere potpisa, rukopisa i prepisa,

– rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane službene evidencije te izdaje uvjerenja o činjenicama iz navedenih evidencija,

– izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata i propisa iz oblasti za koju je nadležna i osigurava njihovo provođenje u skladu sa zakonom,

– organizira i koordinira rad matičnih ureda, prijemne kancelarije i centralne gradske arhive,

– obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na slobodu pristupa informacijama,

– obavlja poslove pisarnice i arhive,

– obavlja poslove fizičkog obezbjeđenja i tehničke zaštite objekata i imovine gradskih organa uprave,

– obavlja recepcionarske poslove prijema i upućivanja stranaka i drugih posjetilaca,

– obavlja poslove tehničkog i tekućeg održavanja objekata gradskih organa uprave,

– obavlja poslove prevoza za službene potrebe, održavanja voznog parka i opsluživanja parking prostora objekata gradskih organa uprave,

– obavlja poslove održavanja čistoće u radnim i drugim prostorijama gradskih organa uprave i

– obavlja i druge poslove iz okvira zakonom i drugim propisima utvrđenog djelokruga rada.

Rad ove Službe se odvija i  u matičnim uredima. Matični uredi Grada Tuzla su:

 1. Matični ured Tuzla sa sjedištem u Tuzli za matično područje Tuzla koje obuhvata sljedeća naseljena mjesta: Tuzla, Čaklovići Donji, Čaklovići Gornji, Husino, Petrovice Donje, Orašje, Hudeč, Kolovrat, Simin Han, Crno Blato, Grabovica, Plane, Šići, Križani, Svojtina, Mihatovići, Pogorioci, Dokanj, Bukinje, Cerik, Pasci, Par Selo i Šički Brod.
 2. Matični ured Breške, sa sjedištem u Breškama za matično područje Breške koje obuhvata sljedeća naseljena mjesta: Breške, Obodnica Donja, Obodnica Gornja i Marinovići.
 3. Matični ured Dragunja, sa sjedištem u Dragunji Donjoj za matično područje Dragunja koje obuhvata sljedeća naseljena mjesta: Dragunja, Dragunja Donja i Osoje;
 4. Matični ured Gornja Tuzla, sa sjedištem u Gornjoj Tuzli za matično područje Gornja Tuzla koje obuhvata sljedeća naseljena mjesta: Gornja Tuzla, Kovačica, Konjkovići, Tetima, Kosci i Grabovica Gornja.
 5. Matični ured Kiseljak, sa sjedištem u Kiseljaku za matično područje Kiseljak koje obuhvata sljedeća naseljena mjesta: Kiseljak, Morančani, Ljubače, Ševar, Breze i Poljana.
 6. Matični ured Lipnica, sa sjedištem u Lipnici za matično područje Lipnica koje obuhvata sljedeća naseljena mjesta: Lipnica, Lipnica Gornja, Lipnica Donja, Lipnica Srednja, Snoz, Tisovac i Rapače.
 7. Matični ured Mramor, sa sjedištem u Mramoru za matično područje Mramor koje obuhvata sljedeća naseljena mjesta: Mramor, Mramor Novi, Dobrnja, Čanići, Ljepunice, Marina Glava, Milešići i Brgule.
 8. Matični ured Požarnica, sa sjedištem u zgradi gradske uprave u Tuzli za matično područje Požarnica koje obuhvata sljedeća naseljena mjesta: Požarnica, Kovačevo Selo, Kukovina, Potraš, Cviljevina i Bare.

U okviru Službe za opću upravu i zajedničke poslove djeluje i Centar za birački spisak Grada Tuzla.

Djeca rođena na području Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama („Sl. novine FBiH“, broj: 37/12, 80/14) , upisuju se u matičnu knjigu rođenih po mjestu prebivališta / boravišta majke.

Za prijavu rođenja djeteta u Gradu Tuzla, uz popunjen zahtjev, potrebni su sljedeći dokumenti:

Djeca rođena u braku:

 1. Izvod iz matične knjige vjenčanih roditelja
 2. Izvodi iz matičnih knjiga rođenih za roditelje
 3. Uvjerenja o državljanstvu za roditelje (ne starije od 6 mjeseci)
 1. Lična/osobna karta roditelja (na uvid)
 2. Obavijest o evidenciji prebivališta roditelja

Napomena: Jedan od roditelja može sam izvršiti upis, uz predočenje lične karte drugog roditelja.

Djeca rođena van braka:

 1. Izvodi iz matičnih knjiga rođenih za roditelje
 2. Uvjerenje o državljanstvu za roditelje (ne starije od 6 mjeseci)
 3. Lična/osobna karta roditelja (na uvid)
 4. Obavijest o evidenciji prebivališta roditelja
 5. Zapisnik o priznanju očinstva (ukoliko isti posjeduje)

Napomena: Ukoliko će se upisivati otac djeteta potrebno je prisustvo oba roditelja, u suprotnom majka sama vrši upis.

Rok za prijavu rođenja djeteta je 30 (trideset) dana od dana rođenja.

Nakon isteka ovog roka uključuje se Centar za socijalni rad, koji je nadležan da odredi lično ime djeteta, a potom se kod Službe za opću upravu i zajedničke poslove vodi upravni postupak radi donošenja rješenja o upisu u matičnu knjigu rođenih.

Za sva dodatna pojašnjenja, građani se mogu obratiti direktno u kancelariju br. 15 u Centru za pružanje usluga građanima Grada Tuzle (adresa ZAVNOBiH-a br. 11).

Upis u matičnu knjigu rođenih djeteta rođenog u inostranstvu vrši se po mjestu prebivališta roditelja. Za upis su uz popunjen zahtjev, potrebni sljedeći dokumenti:

 1. internacionalni izvod iz matične knjige rođenih

(ako se u državi rođenja ne koriste internacionalni izvodi: izvod na obrascu iz države rođenja sa apostille pečatom ili ovjeren kod ministarstva vanjskih poslova države rođenja i nadovjeren od strane Ministarstva pravde BiH)

 1. obavijest o evidenciji prebivališta roditelja (samo za državljane BiH)
 2. uvjerenje o državljanstvu BiH roditelja ili jednog od njih po kome se vrši upis,
 3. ukoliko roditelji nemaju prebivalište u istoj općini/gradu, potrebno je uvjerenje da upis nije izvršen u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana u općini prebivališta drugog roditelja
 4. lične/osobne karte ili pasoš roditelja, fotokopije (ili na uvid)
 5. ukoliko je jedan od roditelja stranac, dokaz o stranom državljanstvu: fotokopija pasoša ili uvjerenje o državljanstvu
 6. ukoliko je djete starije od 14 godina potrebno je da priloži izjavu da je saglasno sa upisom u matičnu knjigu rođenih i državljana Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine
 7. ukoliko na inostranom izvodu imena roditelja nisu upisana po pravilima službenog jezika i pisma (nisu upisani znaci: č,ć,đ,š,ž) potrebna je izjava roditelja da su saglasni da se njihova lična imena upišu prema podacima iz njihovih matičnih knjiga rođenih.

Pravo na upis u Matičnu knjigu rođenih imaju djeca/lica čiji je barem jedan roditelj državljanin BiH i Federacije BiH.

Djeca roditelja državljanina BiH i Republike Srpske rođena prije 05.05.2016. godine upisuju se u matične knjige u Republici Srpskoj, dok djeca rođena nakon 05.05.2016. godine čiji roditelji su u vrijeme njihovog rođenja imali prebivalište na teritoriji Federacije, mogu biti upisana u matične knjige rođenih u Federaciji.

Za osobe rođene u inostranstvu prije 01.01.1998. godine, upis u matične knjige vrši se na osnovu rješenja Službe za opću upravu i zajedničke poslove, nakon provedenog upravnog postupka i kontrole provedene od strane Ministarstva civilnih poslova.

Sva dodatna pojašnjenja, građani mogu dobiti u kancelariji br.15 (upis beba) ili ukoliko se radi o licima rođenim prije 01.01.1998. godine, u kancelariji broj 10 ili 11 u Centru za pružanje usluga građanima Grada Tuzle (adresa ZAVNOBiH-a br. 11).

Za prijavu sklapanja braka državljana BiH, uz popunjen zahtjev, potrebni su sljedeći dokumenti:

 1. izvodi iz matične knjige rođenih (za mladence)
 2. uvjerenje o državljanstvu (za mladence)
 3. uvjerenje o slobodnom bračnom stanju (za osobe rođene van Grada Tuzla)
 4. lične karte mladenaca na uvid
 5. taksa

Najava vjenčanja, u skladu s Porodičnim zakonom FBIH (Sl. novine FBiH broj 35/05, 41/05 i 31/14)  se vrši najmanje (30) trideset dana prije termina određenog za vjenčanje.

Napominjemo da matičar Grada Tuzle ne vrši sklapanje braka na području drugih općina / gradova.

Za sva dodatna pojašnjenja, građani se mogu obratiti direktno u kancelariju br. 14 u Centru za pružanje usluga građanima Grada Tuzle (adresa ZAVNOBiH-a br. 11).

Za prijavu sklapanja braka sa stranim državljaninom, uz popunjen zahtjev, potrebni su sljedeći dokumenti:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih za mladence
 1. Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju
 1. Uvjerenje o državljanstvu za mladence
 2. Uvjerenje da nema zakonskih smetnji za sklapanje braka sa državljaninom/državljankom BiH
 1. Ovjerena kopija pasoša za stranog državljanina
 2. taksa

Napomena: Dokumenti za strane državljane, izuzev izvoda iz matičnih knjiga izdatih na internacionalnom obrascu, moraju biti ovjereni Apostille pečatom (ukoliko se isti koristi u državi porijekla) ili ovjereni od strane Ministarstva vanjskih poslova države u kojoj su izdati i nadovjereni od strane Ambasade BiH ili Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Pored toga, obavezan je prevod sudskog tumača za sve dokumente koji nisu izdati na internacionalnim obrascima.

Ukoliko jedan od mladenaca/mladenci ili svjedoci ne poznaju jedan od službenih jezika BiH, na vjenčanju je obavezno prisustvo ovlaštenog sudskog tumača za jezik koji osoba/osobe koriste.

Za gluhonijema lica obavezno je prisustvo tumača za znakovni jezik.

Najava vjenčanja, u skladu s Porodičnim zakonom FBIH (Sl. novine FBiH broj 35/05, 41/05 i 31/14)  se vrši najmanje (30) trideset dana prije termina određenog za vjenčanje.

Napominjemo da matičar Grada Tuzle ne vrši sklapanje braka na području drugih općina / gradova.

Za sva dodatna pojašnjenja, građani se mogu obratiti direktno u kancelariju br. 14 u Centru za pružanje usluga građanima Grada Tuzle (adresa ZAVNOBiH-a br. 11).

Za upis u MKV braka sklopljenog u inostranstvu, uz popunjen zahtjev, potrebni su sljedeći dokumenti:

 1. Original ili ovjerena kopija izvoda iz MKV na internacionalnom obrascu (ako nije internacionalni obrazac, izvod mora biti ovjeren Apostille pečatom ili ovjeren od strane Ministarstva vanjskih poslova države u kojoj je izdat i nadovjeren od strane Ambasade BiH ili Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, te obavezno preveden od strane sudskog tumača),
 1. Dokaz o BiH državljanstvu barem za jednog od supružnika (po kome se vrši upis)
 2. Uvjerenje o prebivalištu supružnika, samo za državljane BiH (iz Policijske uprave)
 3. Lična karta bračnog partnera koji predaje zahtjev za upis, na uvid
 4. Ukoliko na inostranom izvodu iz MKV nema podataka o prezimenu koji su bračni partneri uzeli prilikom zaključenja braka, bračni partneri državljani BiH dužni su kod matičara dati izjavu o prezimenu za zapisnik.

Za sva dodatna pojašnjenja, građani se mogu obratiti direktno u kancelariju br. 14 u Centru za pružanje usluga građanima Grada Tuzle (adresa ZAVNOBiH-a br. 11).


U skladu sa Zakonom o matičnim knjigama („Sl. novine FBiH“, broj: 37/12, 80/14), upis činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih se vrši u mjestu prebivališta umrle osobe.

Za upis činjenice smrti, uz popunjen zahtjev, potrebni su sljedeći dokumenti:

 1. potvrda o smrti – orginal,
 2. izvod iz matične knjige rođenih za umrlo lice,
 3. uvjerenje o državljanstvu za umrlo lice,
 4. izvod iz matične knjige vjenčanih za umrlo lice (ako je umrlo lice u trenutku smrti bilo u braku)
 5. obavijest o evidenciji prebivališta umrle osobe,
 6. lična/osobna karta umrlog lica na uvid

Napomena: Rok za prijavu smrti je 30 (trideset) dana. Nakon isteka ovog roka prijava smrti vrši se putem Službe za opću upravu i zajedničke poslove, koja nakon provedenog upravnog postupka donosi rješenje o upisu u matičnu knjigu umrlih.

Lica koja su umrla na teritoriji Federacije, a prebivalište im je u Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu, upusuju se po mjestu smrti.

Lica koja se sahranjuju u drugom entitetu ili inostranstvu upisuju se po mjestu smrti uz dokaz o mjestu sahrane koji izdaje nadležna vjerska institucija.

Za sva dodatna pojašnjenja, građani se mogu obratiti direktno u kancelariju br. 16 u Centru za pružanje usluga građanima Grada Tuzle (adresa ZAVNOBiH-a br. 11).

Za naknadni upis činjenice smrti BIH državljana koji su umrli u inostranstvu, uz popunjen zahtjev, potrebni su sljedeći dokumenti:

 1. internacionalni izvod iz matične knjige umrlih (ako nije internacionalni obrazac, izvod mora biti ovjeren Apostille pečatom ili ovjeren od strane Ministarstva vanjskih poslova države u kojoj je izdat i nadovjeren od strane Ambasade BiH ili Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, te obavezno preveden od strane sudskog tumača),
 2. uvjerenje o državljanstvu BiH,
 3. Uvjerenje o prebivalištu za umrlo lice,
 4. Lična karta umrlog lica (na uvid),
 5. Izvod iz matične knjige rođenih za umrlo lice,
 6. izvod iz matične knjige vjenčanih za umrlo lice (ako je umrlo lice u trenutku smrti bilo u braku)
 7. uvjerenje da činjenica smrti nije upisana po mjestu rođenja (ako je lice rođeno u drugoj općini ili drugom entitetu).

Napomena: upis u matičnu knjigu umrlih, BiH državljana umrlih u inostranstvu, vrši se u mjestu posljednjeg prebivališta umrle osobe.

Za sva dodatna pojašnjenja, građani se mogu obratiti direktno u kancelariju br. 16 u Centru za pružanje usluga građanima Grada Tuzle (adresa ZAVNOBiH-a br. 11).


Za ovjeru i legalizaciju potpisa potrebni su sljedeći dokumenti:

 1. ovjera i legalizacija potpisa vrši se isključivo uz prisustvo osobe koja legalizuje potpis i ličnog identifikacionog dokumenta  (lična karta ili pasoš)
 2. ovjera fotokopije ili prepisa dokumenta vrši se isključivo uz priloženi original.

Napomena: Za osobe koje ne mogu doći u zgradu Grada Tuzle radi ovjere i legalizacije potpisa, potrebno je da podnesu zahtjev za izlazak na teren na šalteru informacija u Centru za pružanje usluga građanima Grada Tuzle (adresa ZAVNOBiH-a br. 11), uz koji se prilaže ljekarski nalaz ili drugi dokaz o nepokretnosti osobe.