Služba za opću upravu i zajedničke poslove

Služba za opću upravu i zajedničke poslove NadležnostiVodič o pristupu informacijama

Pomoćnik gradonačelnika za Službu za opću upravu i zajedničke poslove

Asja Kravić, dipl. pravnik

Adresa ZAVNOBiH-a br. 11
Telefon 035/307-320
Fax 035/307-321
e-mail opcauprava@tuzla.ba

Služba za opću upravu i zajedničke poslove:

– prati stanje, provodi utvrđenu politiku, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti opće uprave, matičnih knjiga i zajedničkih poslova i drugih djelatnosti iz okvira svoje nadležnosti utvrđene zakonom,

– obavlja poslove organizacije uprave, poslove vođenja matičnih knjiga i općeg biračkog spiska te ovjere potpisa, rukopisa i prepisa,

– rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane službene evidencije te izdaje uvjerenja o činjenicama iz navedenih evidencija,

– izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata i propisa iz oblasti za koju je nadležna i osigurava njihovo provođenje u skladu sa zakonom,

– organizira i koordinira rad matičnih ureda, prijemne kancelarije i centralne gradske arhive,

– obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na slobodu pristupa informacijama,

– obavlja poslove pisarnice i arhive,

– obavlja poslove fizičkog obezbjeđenja i tehničke zaštite objekata i imovine gradskih organa uprave,

– obavlja recepcionarske poslove prijema i upućivanja stranaka i drugih posjetilaca,

– obavlja poslove tehničkog i tekućeg održavanja objekata gradskih organa uprave,

– obavlja poslove prevoza za službene potrebe, održavanja voznog parka i opsluživanja parking prostora objekata gradskih organa uprave,

– obavlja poslove održavanja čistoće u radnim i drugim prostorijama gradskih organa uprave i

– obavlja i druge poslove iz okvira zakonom i drugim propisima utvrđenog djelokruga rada.

Rad ove Službe se odvija i  u matičnim uredima. Matični uredi Grada Tuzla su:

  1. Matični ured Tuzla sa sjedištem u Tuzli za matično područje Tuzla koje obuhvata sljedeća naseljena mjesta: Tuzla, Čaklovići Donji, Čaklovići Gornji, Husino, Petrovice Donje, Orašje, Hudeč, Kolovrat, Simin Han, Crno Blato, Grabovica, Plane, Šići, Križani, Svojtina, Mihatovići, Pogorioci, Dokanj, Bukinje, Cerik, Pasci, Par Selo i Šički Brod.
  2. Matični ured Breške, sa sjedištem u Breškama za matično područje Breške koje obuhvata sljedeća naseljena mjesta: Breške, Obodnica Donja, Obodnica Gornja i Marinovići.
  3. Matični ured Dragunja, sa sjedištem u Dragunji Donjoj za matično područje Dragunja koje obuhvata sljedeća naseljena mjesta: Dragunja, Dragunja Donja i Osoje;
  4. Matični ured Gornja Tuzla, sa sjedištem u Gornjoj Tuzli za matično područje Gornja Tuzla koje obuhvata sljedeća naseljena mjesta: Gornja Tuzla, Kovačica, Konjkovići, Tetima, Kosci i Grabovica Gornja.
  5. Matični ured Kiseljak, sa sjedištem u Kiseljaku za matično područje Kiseljak koje obuhvata sljedeća naseljena mjesta: Kiseljak, Morančani, Ljubače, Ševar, Breze i Poljana.
  6. Matični ured Lipnica, sa sjedištem u Lipnici za matično područje Lipnica koje obuhvata sljedeća naseljena mjesta: Lipnica, Lipnica Gornja, Lipnica Donja, Lipnica Srednja, Snoz, Tisovac i Rapače.
  7. Matični ured Mramor, sa sjedištem u Mramoru za matično područje Mramor koje obuhvata sljedeća naseljena mjesta: Mramor, Mramor Novi, Dobrnja, Čanići, Ljepunice, Marina Glava, Milešići i Brgule.
  8. Matični ured Požarnica, sa sjedištem u zgradi gradske uprave u Tuzli za matično područje Požarnica koje obuhvata sljedeća naseljena mjesta: Požarnica, Kovačevo Selo, Kukovina, Potraš, Cviljevina i Bare.

U okviru Službe za opću upravu i zajedničke poslove djeluje i Centar za birački spisak Grada Tuzla.