Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti

Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti NadležnostiJavna rasprava o nacrtu Odluke o agrotehničkim mjerama zaštite i korištenja poljoprivrednog zemljišta na području grada Tuzla

Šef službe

dipl.oec. Vedran Lakić

Adresa ZAVNOBiH-a br. 11
Telefon 035/307-380
Fax 035/307-381
e-mail vedranl@tuzla.ba

–      prati stanje i provodi utvrđenu politiku, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti razvoja i poduzetništva, poljoprivrede, vodoprivrede, kao i brige o djeci, obrazovanja, odgoja, rada i zapošljavanja, socijalne zaštite, kulture, fizičke kulture, sporta i lokalnog informiranja, i ostalih djelatnosti iz okvira svoje nadležnosti utvrđene Zakonom;

–          izrađuje nacrte propisa i drugih općih akata iz oblasti za koju je nadležna;

–          rješava u upravnim stvarima iz okvira svoje nadležnosti, vodi propisanu službenu evidenciju i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija;

–         vrši nadzor nad radom javnih ustanova, javnih i drugih preduzeća, čiji je osnivač ili suosnivač Grad u skladu sa Zakonom i o navedenom izvještava Gradonačelnika i Gradsko vijeće, ukoliko Zakonom ili propisom Gradskog vijeća taj nadzor nije povjeren drugom organu;

–        izrađuje, koordinira u vezi sa izradom i objedinjava izrađene kratkoročne, srednjoročne i dugoročne programe i planove obnove i razvoja u svim oblastima od interesa za grad Tuzla;

–      promovira programe i projekte obnove i razvoja, te programe i projekte s ciljem stvaranja uslova za podsticanje razvoja poduzetništva i poljoprivrede, te u saradnji sa nadležnim gradskim službama i organima stara o obezbjeđivanju sredstava za njihovu realizaciju animiranjem potencijalnih investitora i na drugi način;

–          upravlja i gazduje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada, te obavlja poslove vezane za izdavanje pod zakup gradskih poslovnih prostora,

–      vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na ostvarivanje prava na proširene oblike jednokratne socijalne pomoći, dodjelu stipendija učenicima i studentima, realizaciju projekata i dodjelu namjenskih sredstava u oblasti kulture, sporta, obrazovanja, zaštite kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa, pomoći nevladinom sektoru i druge oblasti društvenih djelatnosti,

–      prati stanje, predlaže mjere i provodi utvrđenu politiku u oblasti predškolskog obrazovanja, unapređenja mreže, upravljanja i finansiranja javnih ustanova predškolskog obrazovanja;

–       obavlja poslove u vezi sa ocjenjivanjem rada ustanova i kvaliteta usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta, te osiguranja finansijskih sredstava za unapređenje njihovog rada i kvaliteta usluga u skladu sa potrebama stanovništva i mogućnostima Grada;

–          obavlja druge poslove u okviru Zakonom i drugim propisima utvrđenog djelokruga rada.

Gradsko vijeće Grada Tuzla, na jedanaestoj redovnoj sjednici, održanoj dana 20.07.2015. godine, usvojilo je nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama zaštite i korištenja poljoprivrednog zemljišta na području grada Tuzla i uputilo je na javnu raspravu, koja će trajati 30 (trideset) dana.

U prilogu ove obavijesti nalazi se nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama zaštite i korištenja poljoprivrednog zemljišta na području grada Tuzla.

Molimo zainteresirane građane, subjekte i institucije da se uključe u javnu raspravu i da svojim konstruktivnim prijedlozima i sugestijama doprinesu kvalitetnijem regulisanju ove problematike.

Vaše prijedloge i sugestije možete dostaviti :

– Komisiji za ekonomske odnose Gradskog vijeća Tuzla i/ili
– Službi za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti Grada Tuzla,

na adresu Ul.ZAVNOBIH-a 11, ili elektronskim putem na e-mail adresu: nevresk@tuzla.ba
Dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 035/307-391, kontakt osoba Nevres Kamberović, u Službi za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti.

Odluka o agrotehničkim mjerama zaštite i korištenja poljoprivrednog zemljišta na području grada Tuzla