Programi, poticaji i subvencije za privredu / Programs, incentives and subsidies for business

Informacije o programima finansijske i tehničke podrške:
Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2017. godinu
Investicijska banka FBiH – linkovi:
Dugoročni krediti http://www.rbfbih.ba/bih/dugorocni.php
Kreditna linija za zapošljavanje http://www.rbfbih.ba/bih/txt.php?id=22
Kreditna linija za mikrobiznise http://www.rbfbih.ba/bih/txt.php?id=24
Kreditna linija za izvoznike http://www.rbfbih.ba/bih/txt.php?id=25

PREGLED OLAKŠICA NA DRŽAVNOM NIVOU
Porez na dobit plaća se po stopi od 10 % na utvrđenu poreznu osnovicu u poreznom bilansu.
Plaćanja poreza na dobit oslobađa se:
– obveznik koji je u godini za koju se utvrđuje porez na dobit izvozom ostvario više od 30 % od ukupno ostvarenog prihoda
– obveznik koji u pet uzastopnih godina investira u proizvodnju u vrijednosti od najmanje 20 miliona KM, na teritoriji F BiH, počevši od prve godine investiranja u kojoj mora biti investirano najmanje 4 miliona KM
– obveznik koji zapošljava više od 50 % invalidnih lica i lica s posebnim potrebama duže od godinu dana za godinu u kojoj je bilo zaposleno više od 50 % tih lica
– obveznik – poslovna jedinica nerezidenta koji je osnovan ili čije je sjedište ili kojem se stvarna uprava i nadzor nad poslovanjem nalazi izvan teritorije F BiH, a u BiH oslobađa plaćanja poreza na dobit za dobit koju ostvari poslovanjem na teritoriji F BiH

 

POTICAJI NA NIVOU BIH I FEDERACIJE

POTICAJI NA NIVOU GRADA TUZLA

PLAN RADA KANCELARIJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ