^

GRAD TUZLA

Sve objavljeno

GIS / Geographic Information System

Web link na dostupne podatke iz GIS-a je: www.fgu.com.ba Korištenje GIS-a: • Na podlinku Pregled katastarskih podataka potrebno je da unesete podatke za traženu parcelu, i to ovako kako je prikazano...

Više

Vodič za investitore / Guides for Investors

Vodič "INVEST IN TUZLA" Kontakti ambasada u BiH Brochure on Business zones City of Tuzla Katalog lokacija parcela u poslovnim zonama Grada Tuzla Manual for Investors -City of Tuzla Presentation City...

Više

Zakonski propisi / Legislation

Zakonski propisi iz oblasti privrede - ZAKON O FISKALNIM SISTEMIMA - ZAKON O KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI ("Službene glasnik BiH", br.76/06, 100/08 i 32/10) - ZAKON O KONKURENCIJI...

Više

Korisni linkovi / Useful links

Direkcija za ekonomsko planiranje BiH: www.dep.gov.ba Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH: www.fipa.gov.ba Direkcija za evropske integracije: www.dei.gov.ba Ured koordinatora za...

Više

Služba za internu reviziju

Rukovodilac službe-Glavni interni revizor Amra Hamzić, dipl.ecc. Adresa: ZAVNOBiH-a br. 11 Telefon: 035/307-314 Fax: 035/307-311...

Više
Grad Tuzla

Grad Tuzla

Grad, kao jedinica lokalne samouprave, je samostalna u odlučivanju i vršenju poslova iz samoupravnog djelokruga a u skladu sa federalnim zakonom, odnosno kantonalnim zakonom i Statutom Grada. Grad u...

Više
Budžet za građane

Budžet za građane

Grad Tuzla - Budžet za građane 2021. Grad Tuzla - Budžet za građane 2020. Grad Tuzla - Budžet za građane 2019. Grad Tuzla - Budžet za građane 2018. Grad Tuzla - Budžet za građane 2017. Grad Tuzla -...

Više
Vodič o pristupu informacijama

Vodič o pristupu informacijama

Odluka o usvajanju Vodiča za pristup informacijama i Indeks registra informacija pod kontrolom službi za upravu, stručnih službi i upravnih organizacija Grada Tuzle Vodič za pristup informacijama...

Više
Mjesne zajednice

Mjesne zajednice

Spisak mjesnih zajednica, sekretara i brojeva telefona R.broj  Mjesna zajednica Telefon Sekretar Dan u sedmici  1. Batva  281-219    Trakilović Palma pon. sri. i pet.  2. Brčanska Malta...

Više