Gradska uprava

Za obavljanje poslova lokalne samouprave i upravnih i s njima povezanih stručnih poslova osnivaju se organi uprave.

Organi uprave u Gradu Tuzli (u daljem tekstu: Grad) su službe za upravu.
Za obavljanje stručnih poslova, koji pretežno zahtijevaju primjenu stručnih i naučnih metoda rada i sa njima povezanih upravnih poslova, mogu se osnivati gradske upravne organizacije.
Upravne organizacije, iz prethodnog stava mogu biti gradski zavodi, direkcije i gradske organizacije, koje se organiziraju u sastavu gradskih službi za upravu ili samostalne upravne organizacije.
Upravne organizacije iz predhodnog stava ovog člana osniva Gradsko vijeće, svojom Odlukom.
Odlukom iz prethodnog stava, u skladu sa Zakonom utvrđuje se potreba za osnivanjem upravne organizacije, nadležnost i rukovođenje i druga pitanja od značaja za rad i rukovođenje upravne organizacije.
Službe za upravu su:
Upravna organizacija je:
Upravna organizacija Zavod za urbanizam Tuzla organizira se kao samostalna upravna organizacija u skladu sa odlukom Gradskog vijeća.
Oznake: gradska, uprava,