Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolineNadležnostiLista stručnih lica

Pomoćnik gradonačelnika za Službu za prostorno uređenje i zaštitu okoline

dipl. pravnik Omar Hadžić

Adresa ZAVNOBiH-a br. 11
Telefon 035/307-450
Fax 035/307-451
e-mail omarh@tuzla.ba

–          prati stanje, provodi utvrđenu politiku, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti prostornog uređenja, građenja, urbanizma i zaštite okoline i drugih djelatnosti iz okvira svoje nadležnosti utvrđene Zakonom;

–          rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija;

–          uspostavlja i vodi evidenciju katastra klizišta;

–          priprema nacrte propisa i drugih općih akata iz svoje nadležnosti;

–          organizira, koordinira i nadzire poslove vezane  za donošenje razvojnih i provedbenih planova, odnosno njihove izmjene, dopune i revizije;

–          prati izvršavanje razvojnih i provedbenih planova i predlaže mjere koje treba preduzimati radi ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenih tim planovima;

–          priprema nacrte propisa i drugih općih akata iz oblasti prostornog uređenja;

–          organizira, koordinira i nadzire poslove prostornog i urbanističkog planiranja i projektovanja za potrebe Grada Tuzla (priprema i izrada razvojnih i provedbenih planova i praćenje njihove realizacije, predlaganje mjera za njihovu izmjenu, dopunu i reviziju, priprema i izrada detaljnih planova za pojedine objekte i komplekse; izrada studija i analiza iz oblasti prostornog planiranja, programiranja, urbanizma i prostornog uređenja, priprema i izrada tehničke dokumentacije za izvođenje saobraćajnica i objekata komunalne infrastrukture i sl.);

–          vrši poslove premjeravanja i kartiranja zemljišta (izrada orginalnih planova i karata za potrebe projektovanja);

–          obavlja druge poslove iz okvira Zakonom i drugim propisima utvrđenog djelokruga rada.

Prostorni plan grada Tuzla
Regulacioni planovi
Urbanistički projekti

Prostorni plan grada Tuzla

– Grafički prikaz Odluke o utvrđivanju zona građevinskog zemljišta

1. TEKSTUALNI DIO

– ODLUKA o provođenju Prostornog plana Grada Tuzla za period 2010. -2030. godine
– Sadržaj: PROSTORNI PLAN GRADA Tuzla za period 2010. -2030. godine
– PROSTORNI PLAN GRADA TUZLA ZA PERIOD 2010. – 2030. godine

2. GRAFIČKI DIO

– IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE TUZLANSKOG KANTONA 2005 – 2025
– SINTEZNI PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. PROJEKCIJA PROSTORNOG RAZVOJA
– SISTEM NASELJA I PLANIRANA INFRASTRUKTURA
– PRIRODNI USLOVI – URBANA I RURALNA PODRUČJA SA KATEGORIZACIJOM TERENA PO STEPENU STABILNOSTI I DRUGIM OGRANIČAVAJUĆIM FAKTORIMA RAZVOJA
– URBANA PODRUČJA I GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA VAN URBANIH PODRUČJA – NAMJENA POVRŠINA
– URBANA PODRUČJA I GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA VAN URBANIH PODRUČJA SA REŽIMIMA GRAĐENJA
– POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
– POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE – UPOTREBNA VRIJEDNOST
– ŠUMSKO ZEMLJIŠTE
– ŠUMSKO – VEGETACIJSKA REONIZACIJA NA PODRUČJU GRADA
– IZVORIŠTA I ZAŠTITNE ZONE
– VODE, VODNE POVRŠINE I VODOPRIVREDNA INFRASTRUKTURA
– MINERALNE SIROVINE I OSTALI PRIRODNI RESURSI
– ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA
– TERMOENERGETSKA INFRASTRUKTURA
– SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA
– BAZNA INFRASTRUKTURA – TELEKOMUNIKACIONE CENTRALE
– BAZNA INFRASTRUKTURA – LOKACIJE GSM STANICA
– PRIVREDNE ZONE
– DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA
– ZAŠTIĆENE POVRŠINE PRIRODNOG NASLIJEĐA
– ZAŠTIĆENE POVRŠINE I OBJEKTI KULTURNO – HISTORIJSKOG NASLIJEĐA
– TURISTIČKA ODREDIŠTA PRIRODNIH I KULTURNO – HISTORIJSKIH ATRAKTIVNOSTI
– ZAŠTITA I UNAPREĐENJE OKOLIŠA – ZAGAĐIVAČI ZRAKA I KVALITET ZRAKA
– ZAŠTITA I UNAPREĐENJE OKOLIŠA – KATEGORIZACIJA POVRŠINSKIH VODA I ZAGAĐIVAČI VODA
– NEPLODNA I DRUGA ZEMLJIŠTA
– SINTEZNI PRIKAZ KORIŠTENJA PROSTORA

2.2. PROJEKCIJA RAZVOJA PROSTORNIH SISTEMA
– OSNOVE PROSTORNOG RAZVOJA SISTEM NASELJA
– OSNOVA PROSTORNOG RAZVOJA PRIVREDNE JAVNE INFRASTRUKTURE
– OSNOVE PROSTORNOG RAZVOJA OKOLINE.

Regulacioni planovi

 

.

.
.
.
.
.
.

Urbanistički projekti

.
Urbanističko rješenje 'Medresa - Gimnazija', Tuzla