Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštituNadležnostiPravilnik o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na proširene oblike socijalne pomoći u općini TuzlaPravilnik o postupku za ostvarivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje osoba koje su u stanju socijalne potrebePravilnik o načinu raspodje finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla medijskim subjektima

Pomoćnik gradonačelnika za Službu za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu

Mr.sci. Asja Redžić

Adresa ZAVNOBiH-a br. 11
Telefon Telefon 035/307-325; 307-327; 307-317
e-mail asja@tuzla.ba

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu:
– prati stanje i provodi utvrđenu politiku, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti kulture, sporta, mladih, socijalne i zdravstvene zaštite, brige o starima, javnog informiranja, i drugih oblasti iz svoje nadležnosti,
– rješava u upravnim stvarima iz okvira svoje nadležnosti, vodi propisanu službenu evidenciju i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,
– vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na ostvarivanje prava na proširene oblike socijalne pomoći, obavezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba, dodjelu nagrada učenicima, studentima i sportistima, realiziranje projekata i dodjelu namjenskih sredstava korisnicima iz oblasti kulture, sporta, obrazovanja, mladih, zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, kao i za realizacju projekata vezanih za socijalnu uključenost građana, nevladin sektor, vjerske zajednice, mlade i nacionalne manjine i drugih oblasti iz okvira svoje nadležnosti,
– izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata i propisa iz oblasti za koju je nadležna i osigurava njihovo provođenje u skladu sa zakonom,
– prati stanje, predlaže mjere i provodi utvrđenu politiku u oblasti predškolskog obrazovanja, ostvarivanje prava nacionalnih manjina i pitanja mladih,
– obavlja poslove vezane za organizaciju kulturnih manifestacija iz nadležnosti Grada Tuzla,
– obavlja druge poslove u okviru zakonom i drugim propisima utvrđenog djelokruga rada.